Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ DOBRZAŃSCY home

Podmiotem dokonującym sprzedaży jest DOBRZAŃSCY home Alina Dobrzańska. z siedzibą w Stalowej Woli ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 8652423848, REGON: 180085502.

 

Definicje

 1. Sprzedający – DOBRZAŃSCY home Alina Dobrzańska.
 2. Klient – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupów na cele związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, zarejestrowany jako klient hurtowni internetowej, uprawniony do nabywania Towarów w DOBRZAŃSCY home, nie będący konsumentem.
 3. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez PTAK MODA.
 4. Hurtownia Internetowa – system do składania Zamówień przez Internet administrowany przez DOBRZAŃSCY home.
 5. Towar – produkt dostępny w ramach Hurtowni Internetowej.
 6. Zamówienie – oferta Klienta nabycia Towarów dostępnych w Hurtowni Internetowej.

Postanowienia ogólne

 1. DOBRZAŃSCY home świadczy usługi w ramach Hurtowni Internetowej wyłącznie Klientom.
 2. Klienci mogą korzystać z Hurtowni Internetowej wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 3. Hurtownia Internetowa oferuje Klientom możliwość przeglądania Towarów, nabywania Towarów oraz inne funkcje wynikające z Regulaminu.
 4. Zdjęcia Towarów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Informacje o właściwościach Towarów dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od podmiotów trzecich.
 5. DOBRZAŃSCY home dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach Hurtowni Internetowej oraz zapewni, by system działał w sposób ciągły i poprawny.

 Zasady współpracy

 1. Klient może korzystać z Hurtowni Internetowej wyłącznie poprzez Konto klienta.
 2. Przyznanie loginu i hasła dokonuje się na podstawie rejestracji, którą klient wykonuje samodzielnie w serwisie wypełniając formularz na stronie głównej: dobrzanscyhome.com
 3. Umowa z Klientem o korzystanie z Hurtowni Internetowej zostaje zawarta w chwili zarejestrowania się Klienta na Platformie.
 4. Hasło do Konta Klienta oraz dane zawarte na Hurtowni Internetowej, w szczególności ceny mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione osobom trzecim.
 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy pomocy jego Konta oraz wszelkich osób, które posiadają login i hasło do Konta.
 6. Klient nie może udostępniać loginu i hasła osobom trzecim.
 7. DOBRZAŃSCY home ma prawo odmówić przyznania dostępu Klientowi do Hurtowni Internetowej bez podania przyczyn.
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Hurtowni Internetowej informując o tym DOBRZAŃSCY home.
 9. DOBRZAŃSCY home zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów, do wycofania poszczególnych produktów z oferty, do przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych, do realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

Hurtownia Internetowa

 1. W ramach Hurtowni Internetowej udostępnione są do przeglądania Towary. Towary wraz z cenami dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników Hurtowni Internetowej.
 2. DOBRZAŃSCY home dołoży wszelkich starań, aby opisy Towarów odpowiadały rzeczywistości oraz żeby w ramach Hurtowni Internetowej prezentowane były tylko Towary dostępne w sprzedaży.
 3. DOBRZAŃSCY home zastrzega sobie w ramach Hurtowni Internetowej prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 4. Opisy Towarów, ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Hurtowni Internetowej nie stanowią oferty DOBRZAŃSCY home w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty przez Klienta.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji przez DOBRZAŃSCY home. Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 7. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. DOBRZAŃSCY home nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).
 8. Podane ceny Towarów są cenami netto (bez podatku VAT) i nie obejmują kosztów przesyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach DOBRZAŃSCY home zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą. DOBRZAŃSCY home w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia. Transakcje zawierane są w złotych polskich

Zamówienie

 1. Klient składa Zamówienie poprzez wybranie Towarów w ramach Hurtowni Internetowej lub telefonicznie upoważnionemu przedstawicielowi DOBRZAŃSCY home.
 2. Klient składając Zamówienie składa ofertę nabycia wybranych Towarów po cenach określonych w Zamówieniu oraz zobowiązuje się do odbioru Towarów i zapłaty ceny.
 3. Akceptacja oferty Klienta następuje poprzez wysłanie przez DOBRZAŃSCY home stosownego e-maila do Klienta lub kontaktu telefonicznego upoważnionego przedstawiciela DOBRZAŃSCY home potwierdzającego rozpoczęcie realizacji Zamówienia
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży niektórych Towarów, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od dostępności zamówionych Towarów i kolejności wpłynięcia Zamówienia do DOBRZAŃSCY home.
 5. Przejście własności Towaru następuje po zapłaceniu ceny za wszystkie zamówione Towary, z chwilą i w miejscu dostarczenia zamówionego Towaru do Klienta.
 6. DOBRZAŃSCY home zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Zamówienia, którego realizacja została rozpoczęta, jeżeli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa (np. zamówiony Towar był uszkodzony lub wystąpiła rozbieżność pomiędzy stanem magazynowym a komputerową bazą danych magazynu). DOBRZAŃSCY home niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta e-mailem lub telefonicznie.
 7. DOBRZAŃSCY home jest upoważniona do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku wcześniejszej nieuzasadnionej odmowy odbioru Towaru lub naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu przez Klienta.
 8. Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez DOBRZAŃSCY home. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie.
 9. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

Dostawa

 1. DOBRZAŃSCY home umożliwia Klientom następujące sposoby dostawy Towaru: dostawa kurierska za pośrednictwem wybranego przewoźnika oraz odbiór osobisty w siedzibie DOBRZAŃSCY home.
 2. Upoważniony przedstawiciel DOBRZAŃSCY home telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail uzgadnia z Klientem sposób dostawy, informuje go o cenie, terminie i sposobie płatności oraz innych warunkach dostawy.
 3. Po wydaniu Towaru Klient powinien sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór Towaru.
 4. W sytuacji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego Towaru, Klient będzie obciążony kosztami dostawy. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód związanych z bezpodstawną odmowa przyjęcia zamówionego towaru.

Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru – rachunek sprzedaży.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Towaru jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 4. W przypadku złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do przekazania DOBRZAŃSCY home informacji o wadach w zakresie niezbędnym dla rozpatrzenia reklamacji oraz zwrotu wadliwego Towaru bezpośrednio do siedziby DOBRZAŃSCY home. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta. Koszty dostarczenia Towaru do siedziby DOBRZAŃSCY home nie będą zwracane.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie. W razie uwzględnienia reklamacji Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), DOBRZAŃSCY home zaoferuje do wyboru inny produkt, zaś w razie braku zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT. Klient nie ma prawa odesłać Towaru bez porozumienia ze Sklepem.
 6. Do reklamacji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Rękojmia pomiędzy przedsiębiorcami nie obowiązuje.

Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dokonując rejestracji w Hurtowni Internetowej Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez DOBRZAŃSCY home danych osobowych przekazanych dla potrzeb Hurtowni Internetowej jeżeli takie zostaną przekazane, w celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.
 2. Klient DOBRZAŃSCY home ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. W przypadku rezygnacji Klient z usług Hurtowni Internetowej dane przechowywane w ramach Hurtowni Internetowej zostaną usunięte niezwłocznie. Klient akceptuje, że niektóre treści mogą być jeszcze przez pewien czas dostępne w systemach DOBRZAŃSCY home lub podmiotu współpracującego pomimo ich niezwłocznego usunięcia przez DOBRZAŃSCY home z przyczyn od DOBRZAŃSCY home niezależnych. Dane Klienta zostanie usunięte lub zablokowane przez DOBRZAŃSCY home również w momencie, gdy Klient straci status klienta DOBRZAŃSCY home.
 4. Oprogramowanie strony internetowej DOBRZAŃSCY home oraz Hurtowni Internetowej zbiera i przechowuje przez adresy IP dane Klientów podane przy rejestracji, w tym adresy e-mail oraz numery telefonów. Dane, które mogą zostać zgromadzone w ramach działania Hurtowni Internetowej, są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do kontaktu, w celu sporządzania statystyki odwiedzin w serwisie internetowym oraz realizacji usług przewidzianych w ramach Hurtowni Internetowej, w tym przez podwykonawców.

Prawa autorskie

 1. Prawa do zawartości strony internetowej DOBRZAŃSCY home, Hurtowni Internetowej, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, innych treści i elementów przysługują DOBRZAŃSCY home lub innym podmiotom, z którymi DOBRZAŃSCY home współpracuje. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej DOBRZAŃSCY home lub jej części bez zgody DOBRZAŃSCY home, chyba że te czynności są zgodne z prawem.
 2. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, DOBRZAŃSCY home może według swojego wyboru: ograniczyć lub zawiesić dla Klienta wszystkie lub niektóre funkcjonalności Platformy Internetowej m.in. zawiesić lub ograniczyć działanie Konta Klienta, usunąć Konto, zablokować Konto lub usunąć treści danego Klienta.
 3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przeglądarki Internet Explorer 8 lub ich nowszych wersji oraz oprogramowania akceptującego pliki typu cookies. Prędkość Internetu może mieć wpływ na szybkość i poprawność działania Platformy Internetowej na urządzeniu komputerowym Klienta.

Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach związanych z działaniem Hurtowni Internetowej Klient może kontaktować się z upoważnionymi przedstawicielami DOBRZAŃSCY home osobiście w Nowej Hali G lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: hurtownia@dobrzanscyhome.com
 2. DOBRZAŃSCY home jest uprawniona do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany e-mailem na co najmniej 7 dni przed datą zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie Regulaminu.
 3. DOBRZAŃSCY home nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności np. siła wyższa. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
 4. Wszystkie wymienione nazwy produktów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach DOBRZAŃSCY home w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta.
 6. Umowa zawarta między Klientem a DOBRZAŃSCY home oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.
 7. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego